Ξ وزارة العدل Ξ
 
Ξ بوابة القانون الجزائريΞ
 
Ξ المجالس القضائية: Ξ
 
   

https://courdechlef.mjustice.dz  

    مجلس قضاء الشلف
 
   

https://courdelaghouat.mjustice.dz  

    مجلس قضاء الأغواط
 
   

https://courdebatna.mjustice.dz  

    مجلس قضاء باتنة
 
   

https://courdeboumerdes.mjustice.dz 

    مجلس قضاء بومرداس
 
   

https://courdeblida.mjustice.dz  

    مجلس قضاء البليدة
 
   

https://courdetiaret.mjustice.dz  

    مجلس قضاء تيارت
 
   

https://courdedjelfa.mjustice.dz  

    مجلس قضاء الجلفة
 
   

https://courdeskikda.mjustice.dz  

    مجلس قضاء سكيكدة
 
   

https://courdeguelma.mjustice.dz  

    مجلس قضاء قالمة
 
   

https://courdemostaganem.mjustice.dz  

    مجلس قضاء مستغانم
 
   

https://courdebordjbouarreridj.mjustice.dz  

    مجلس قضاء برج بوعريريج
 
   

https://courdeghardaia.mjustice.dz  

    مجلس قضاء غرداية
 
   

https://courdesidibelabbes.mjustice.dz 

    مجلس قضاء سيدي بلعباس
 
   

https://courdetebessa.mjustice.dz 

    مجلس قضاء تبسة
 
   

https://courdemascara.mjustice.dz 

    مجلس قضاء معسكر
 
   

https://courdeconstantine.mjustice.dz 

    مجلس قضاء قسنطينة
 
   

https://courdetamanrasset.mjustice.dz 

    مجلس قضاء تمنراست
 
   

https://courdannaba.mjustice.dz 

    مجلس قضاء عنابة
 
   

https://courdebejaia.mjustice.dz 

    مجلس قضاء بجاية
 
   

https://courdebiskra.mjustice.dz 

    مجلس قضاء بسكرة
 
   

https://courdemedea.mjustice.dz 

    مجلس قضاء المدية
 
   

https://courdadrar.mjustice.dz 

    مجلس قضاء أدرار
 
   

https://courdebechar.mjustice.dz 

    مجلس قضاء بشار
 
   

https://courdemsila.mjustice.dz 

    مجلس قضاء المسيلة
 
   

https://courdejijel.mjustice.dz 

    مجلس قضاء جيجل
 
   

https://courdesetif.mjustice.dz 

    مجلس قضاء سطيف
 
   

https://courdillizi.mjustice.dz 

    مجلس قضاء إيليزي
 
   

https://courderelizane.mjustice.dz 

    مجلس قضاء غليزان
 
   

https://courdetiziouzou.mjustice.dz 

    مجلس قضاء تيزي وزو
 
   

https://courdetlemcen.mjustice.dz 

    مجلس قضاء تلمسان
 
   

https://courdebouira.mjustice.dz 

    مجلس قضاء البويرة
 
   

https://courdeouargla.mjustice.dz 

    مجلس قضاء ورقلة
 
   

https://courdesaida.mjustice.dz 

    مجلس قضاء سعيدة
 
   

https://courdoumelbouaghi.mjustice.dz 

    مجلس قضاء ام البواقي
 
   

https://courdoran.mjustice.dz 

    مجلس قضاء وهران
 
   

https://courdalger.mjustice.dz 

    مجلس قضاء الجزائر
 
   

https://courdeloued.mjustice.dz 

    مجلس قضاء الوادي
 
   

https://courdeaindefla.mjustice.dz 

    مجلس قضاء عين الدفلى
 
   

https://courdetipaza.mjustice.dz 

    مجلس قضاء تيبازة
 
   

https://courdeaintemouchent.mjustice.dz 

    مجلس قضاء عين تموشنت
 
   

https://courdetindouf.mjustice.dz 

    مجلس قضاء تندوف
 
   

https://courdenaama.mjustice.dz 

    مجلس قضاء النعامة
 
   

https://courdesoukahras.mjustice.dz 

    مجلس قضاء سوق أهراس
 
   

https://courdelbayadh.mjustice.dz 

    مجلس قضاء البيض
 
   

https://courdemila.mjustice.dz 

    مجلس قضاء ميلة
 
   

https://courdeltarf.mjustice.dz 

    مجلس قضاء الطارف
 
   

https://courdekhenchela.mjustice.dz 

    مجلس قضاء خنشلة
 
   

https://courdetissemsilt.mjustice.dz 

    مجلس قضاء تيسمسيلت